Regulamin UltraGryfusKids 2022

4 września 2022 - niedziela

Program

W trakcie ustalania . Wstępnie: 12:30 – wydawanie pakietów, dodatkowe zapisy na zawody (ograniczona ilość) 13:30 (po zakończeniu dekoracji UltraGryfus) rozpoczną się zawody dla dzieci

Trasa

Trasa zawodów będzie liczyła kilkaset metrów i będzie znajdować się na terenie Łasztowni, ul. Wenedy, Szczecin. Trasa twarda.

Zasady zawodów

Zasady zawodów: Na starcie uczestnicy zostaną podzieleni na grupy startowe po 3 zawodników.

Uczestnictwo, wymagania:

Do zawodów zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy stawią się po odbiór pakietu startowego wraz z rodzicami (opiekunami prawnymi). Podczas zawodów dziecko jest pod opieką rodziców (opiekunów prawnych).

Wyposażenie obowiązkowe:

- kask rowerowy - sprawny rower

Opłata startowa

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia: - poczęstunek - nagrodę - czapeczkę UltraGryfusKids - medal (dla każdego uczestnika)

Zapisy

Zgłoszenia należy dokonać poprzez stronę organizatora. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wniesienie opłaty startowej w kwocie 2 zł. Opłatę należy dokonać w momencie zgłoszenia. Osoby, które nie dokonają wpłaty, będą automatycznie wykreślane.

Klasyfikacja i kategorie:

Rowerek biegowy:
– Dziewczynki w wieku do 5 lat
– Chłopcy w wieku do 5 lat

Rower:
-Dziewczynki w wieku do 5 lat
– Dziewczynki lat 6
– Dziewczynki lat 7
– Dziewczynki lat 8
– Dziewczynki lat 9-10
– Chłopcy w wieku do 5 lat
– Chłopcy lat 6
– Chłopcy lat 7
– Chłopcy lat 8
– Chłopcy lat 9-10

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo odwołać wydarzenie z powodu siły wyższej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających bezpieczne przeprowadzanie imprezy. Wpłacone wpisowe w takim przypadku nie podlega zwrotowi.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wycofania zawodnika z trasy w przypadku stwierdzenia przez służbę medyczną niezdolności do kontynuowania dalszej jazdy lub niestosowania się do przepisów Regulaminu.
3. Za stan techniczny roweru odpowiedzialność ponoszą rodzice (opiekunowie prawni) uczestnika zawodów.
4. Zawodnik, który nie stawi się na STARCIE lub zrezygnuje ze startu w zawodach traci prawo do zwrotu wpisowego oraz wszystkich świadczeń związanych z opłatą startową.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu na zawody oraz powrotu do domu.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestnika zawodów osobom trzecim lub innym uczestnikom zawodów.
7. Za udział dzieci w zawodach odpowiedzialność biorą rodzice (opiekunowie prawni) zawodników.
8. Rodzice (opiekunowie prawni) wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniowa do zawodów akceptują warunki Regulaminu oraz wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazie danych organizatora oraz dla celów marketingowych imprezy. Zezwalają także na zamieszczanie swojego wizerunku i dziecka oraz imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejscowości zamieszkania na stronie internetowej organizatora (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997r. O Ochronie Danych Osobowych Dz.U.2002 Nr101 poz.926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z Ustawa z dnia 18.07.2002 (Dz.U.2002r, Nr144, poz.1204).
9. Każdego uczestnika zawodów obowiązuje znajomość Regulaminu zawodów.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.