Konkurs Wiosna na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego!

Konkurs Wiosna na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego! Pokaż nam wiosnę, którą spotkałeś podczas swojej wycieczki na Trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego! Autorzy zdjęć, które zbiorą najwięcej łapek pod postem konkursowym na Facebooku w górę otrzymają rowerowe nagrody od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Do wygrania sakwy rowerowe, ręczniki szybkoschnące z mapą całej trasy, bidony, pompki rowerowe i wiele, wiele innych! Rozdanie nagród podczas 11 Rajdu rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego! Widzimy się na trasie!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„Wiosna na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego” zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus z siedzibą w Szczecinie (70-503) przy ul. Szczerbcowej 1/U18, NIP 8513204812, REGON 366761534, zwana dalej Organizatorem.

2. Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z Konkursem odpowiada Sekretariat Konkursu: Biuro Projektów Promocyjno – Informacyjnych w Gabinet Marszałka, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 306, zwanego dalej Sekretariatem Konkursu.

3. Tematem konkursu jest „Wiosna na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”

3. Celem Konkursu jest promocja Programu Współpracy Interreg VA oraz projektu INT 138 „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny” oraz promocja Pomorza Zachodniego poprzez rozwój turystyki rowerowej w ramach umowy pomiędzy Organizatorem Konkursu a Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP: 8512871498, REGON: 811683876.

4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

a. Konkurs prowadzony jest w dniach 01.04.2022 r. – 24.04.2022 r.

b. Przesyłanie zdjęć konkursowych w dniach 01.04.2022 r. – 23.04.2022 r.

c. Głosowanie na zdjęcia konkursowe w dniach 01.04.2022 r. – 23.04.2022 r.

d. Ogłoszenie wyników w dniu 24.04.2022 r.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej lub nieposiadającej pełnej zdolności do czynności prawnych, możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

4. W Konkursie mogą brać udział przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Warunki wzięcia udziału w Konkursie jest:

1. Warunkiem wzięcia udziału jest:

1) posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

2) opublikowanie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia swojego autorstwa, do którego posiada się pełnię praw autorskich osobistych i majątkowych,

2. Każdy uczestnik może opublikować maksymalnie 3 zdjęcia,

3. Każdy uczestnik konkursu udziela Organizatorowi nieograniczonej w miejscu i czasie, bezpłatnej, przenaszalnej licencji niewyłącznej na wykorzystywanie prac konkursowych przez Organizatora oraz Sekretariat Konkursu w ramach działań marketingowych poprzez publicznie wystawianie, wyświetlanie, nadawanie, emitowanie, rozpowszechnianie na Facebooku oraz Instagramie i w innych kanałach komunikacji, wprowadzanie do pamięci komputerów i innych podobnych urządzeń.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony Facebooka.

§ 4 Zasady Konkursu

1. 1.04.2022 na fanpage’u Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus pojawi się post konkursowy z tematem przewodnim konkursu. Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie, muszą opublikować swoje zdjęcie w komentarzu do tego posta.

2. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu, który przesłał zdjęcie wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska pod zdjęciem oraz miejsca wykonania zdjęcia.

3. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób na nim się znajdujących.

4. W dniach01.04.2022 r. do 23.04.2022 r. użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.

5. Dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.

6. Zdjęcia mogą być dodawane w terminie najpóźniej do dnia 23.04.2022 r. do godziny 23.59. Zdjęcia dodane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

7. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród nastąpi 24.04.2022 podczas 11 Rajdu Rowerowego dookoła Zalewu Szczecińskiego.

§ 5 Nagrody

1. Nagrodami w Konkursie są upominki w postaci m.in. sakw rowerowych, ręczników, bidonów, kubków, pompek rowerowych oraz pokrowców na rowery ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.

2. Osoby, nieobecne podczas wręczenia nagród będą mogły odebrać je w Sekretariacie Konkursu przez miesiąc od dnia ogłoszenia wyników konkursu.

3. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.

4. Uczestnik nie może przed odebraniem od Organizatora Nagrody przenieść do niej prawa na osobę trzecią.

5. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§6 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres: Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, ul. Szczerbcowa 1/U18, 70-503 Szczecin. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika – jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 28 dni od dnia zakończenia Konkursu.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu na stronie internetowej https://www.facebook.com/gryfus.szczecin a także w siedzibie Organizatora.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Konkursu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.