II edycja konkursu fotograficznego „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”

Zapraszamy do udziału drugiej edycji konkursu fotograficznego „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”. 📷📷📷
Konkurs prowadzony jest w dniach 30.10.2021 r. – 14.11.2021 r.:
✅ Przesyłanie zdjęć konkursowych w dniach 30.10.2021 r. – 5.11.2021 r.
✅ Głosowanie na zdjęcia konkursowe w dniach 6.11.2021 r. – 12.11.2021 r.
✅ Ogłoszenie wyników w dniu 14.11.2021 r.
⚠️ Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia związanego z trasą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego oraz przesłaniu go na adres: klub@gryfus.szczecin.pl
⚠️ Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie (do godz. 23:59 w dniu 5.11.2021 r.) i podpisując je imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo może podać miejsce wykonania zdjęcia.
⚠️ Zdjęcia zostaną umieszczone w dniu 6.11.2021 r. w galerii konkursowej na stronie Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
⚠️ W dniach 6.11.2021 r. do 12.11.2021 r. użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.
⚠️ Dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).
Nagrody 🎁🎁🎁:
🎁 1 miejsce: Pokrowiec Velosock, sakwy rowerowe duże, zestaw naprawczy, bidon, pokrowiec na ubrania
🎁 2. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy, bidon, pokrowiec na ubrania
🎁 3. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy, bidon, pokrowiec na ubrania
🎁 4. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy
🎁 5. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy
🎁 6. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy
🎁 7. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy
🎁 8. miejsce: Pokrowiec Velosock, zestaw naprawczy
🎁 9. miejsce: Pokrowiec Velosock
🎁 10. miejsce: Pokrowiec Velosock

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego” zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus z siedzibą w Szczecinie (70-503) przy ul. Szczerbcowej 1/U18, NIP 8513204812, REGON 366761534, zwana dalej Organizatorem.
2. Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z Konkursem odpowiada Sekretariat Konkursu: Biuro Projektów Promocyjno – Informacyjnych, Gabinet Marszałka, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 306, zwanego dalej Sekretariatem Konkursu.
3. Celem Konkursu jest promocja Programu Współpracy Interreg VA oraz projektu INT 138 „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny” oraz promocja Pomorza Zachodniego poprzez rozwój turystyki rowerowej w ramach umowy pomiędzy Organizatorem Konkursu a Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP: 8512871498, REGON: 811683876.
4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
a. Konkurs prowadzony jest w dniach 30.10.2021 r. – 14.11.2021 r.
b. Przesyłanie zdjęć konkursowych w dniach 30.10.2021 r. – 5.11.2021 r.
c. Głosowanie na zdjęcia konkursowe w dniach 6.11.2021 r. – 12.11.2021 r.
d. Ogłoszenie wyników w dniu 14.11.2021 r.
§ 2 Uczestnictwo w Konkursie
1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
4. W Konkursie mogą brać udział przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
§ 3 Zasady Konkursu
1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia związanego z trasą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego oraz przesłaniu go na adres: klub@gryfus.szczecin.pl
2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie (do godz. 23:59 w dniu 5.11.2021 r.) i podpisując je imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo może podać miejsce wykonania zdjęcia.
3. Zdjęcia zostaną umieszczone w dniu 6.11.2021 r. w galerii konkursowej na stronie Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus
4. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu, który przesłał zdjęcie wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska pod zdjęciem oraz miejsca wykonania zdjęcia.
5. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób na nim się znajdujących.
6. W dniach 6.11.2021 r. – 12.11.2021 r. użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.
7. Dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.
8. Zdjęcia mogą być nadsyłane w terminie najpóźniej do dnia 5.11.2021 r. do godziny 23.59. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 14.11.2021 r., a nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o tym elektroniczne.
§ 4 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są upominki w postaci m.in. pokrowców Velosock, sakiew rowerowych, zestawów naprawczych, bidonów i pokrowców na ubrania ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.
2. Odbiór Nagrody odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w korespondencji.
3. Wysyłka Nagrody będzie możliwa po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
5. Uczestnik nie może przed odebraniem od Organizatora Nagrody przenieść do niej prawa na osobę trzecią.
6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.
§5 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres: Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, ul. Szczerbcowa 1/U18, 70-503 Szczecin. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika – jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 28 dni od dnia zakończenia Konkursu.
3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu na stronie internetowej https://www.facebook.com/gryfus.szczecin a także w siedzibie Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Konkursu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.