Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego – konkurs

zapraszamy do udziału konkursie fotograficznym „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”. 📷📷📷

Konkurs prowadzony jest w dniach 11.09.2021 r. – 20.09.2021 r.:

 • ✅ Przesyłanie zdjęć konkursowych w dniach 11.09.2021 r. – 13.09.2021 r.
 • ✅ Głosowanie na zdjęcia konkursowe w dniach 14.09.2021 r. – 19.09.2021 r.
 • ✅ Ogłoszenie wyników w dniu 20.09.2021 r.
 • ⚠️ Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia związanego z trasą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego oraz przesłaniu go na adres: klub@gryfus.szczecin.pl
 • ⚠️ Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie (do godz. 23:59 w dniu 13.09.2021 r.) i podpisując je imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo może podać miejsce wykonania zdjęcia.
 • ⚠️ Zdjęcia zostaną umieszczone w dniu 14.09.2021 r. w galerii konkursowej na stronie www.facebook.com/gryfus.szczecin
 • ⚠️ W dniach 14.09.2021 r. do 19.09.2021 r. użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.
 • ⚠️ Dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego).

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego”

§ 1 Postanowienia ogólne

 • 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Na trasie rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego” zwanego dalej Konkursem jest Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus z siedzibą w Szczecinie (70-503) przy ul. Szczerbcowej 1/U18, NIP 8513204812, REGON 366761534, zwana dalej Organizatorem.
 • 2. Za wszelkie organizacyjne kwestie związane z Konkursem odpowiada Sekretariat Konkursu: Biuro Projektów Promocyjno – Informacyjnych, Gabinet Marszałka, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pok. 306, zwanego dalej Sekretariatem Konkursu.
 • 3. Celem Konkursu jest promocja Programu Współpracy Interreg VA oraz projektu INT 138 „Na dwóch kółkach wokół Zalewu Szczecińskiego – polsko-niemiecki produkt turystyczny” oraz promocja Pomorza Zachodniego poprzez rozwój turystyki rowerowej w ramach umowy pomiędzy Organizatorem Konkursu a Województwem Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie (kod pocztowy: 70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP: 8512871498, REGON: 811683876.
 • 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.a. Konkurs prowadzony jest w dniach 11.09.2021 r. – 20.09.2021 r.b. Przesyłanie zdjęć konkursowych w dniach 11.09.2021 r. – 13.09.2021 r.c. Głosowanie na zdjęcia konkursowe w dniach 14.09.2021 r. – 19.09.2021 r.d. Ogłoszenie wyników w dniu 20.09.2021 r.

§ 2 Uczestnictwo w Konkursie1. Udział w Konkursie jest dobrowolny.

 • 2. Uczestnikiem konkursu może zostać każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3. Udział w Konkursie osoby niepełnoletniej możliwy jest wyłącznie po dostarczeniu podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.
 • 4. W Konkursie mogą brać udział przedstawiciele i pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady Konkursu

 • 1. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia związanego z trasą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego oraz przesłaniu go na adres: klub@gryfus.szczecin.pl
 • 2. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie jedno zdjęcie (do godz. 23:59 w dniu 13.09.2021 r.) i podpisując je imieniem i nazwiskiem. Dodatkowo może podać miejsce wykonania zdjęcia.
 • 3. Zdjęcia zostaną umieszczone w dniu 14.09.2021 r. w galerii konkursowej na stronie www.facebook.com/gryfus.szczecin4. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu, który przesłał zdjęcie wyraża zgodę na zamieszczenie jego imienia i nazwiska pod zdjęciem oraz miejsca wykonania zdjęcia.
 • 5. Zamieszczenie zdjęcia oznacza jednocześnie informację, że uczestnik konkursu posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób na nim się znajdujących.
 • 6. W dniach 14.09.2021 r. do 19.09.2021 r. użytkownicy Facebooka będą oddawać głosy na zdjęcia poprzez kliknięcie przycisku „Lubię to!” lub „Super”.
 • 7. Dziesięciu uczestników konkursu, których zdjęcia otrzymają najwięcej ocen „Lubię to!” i „Super” otrzyma nagrody ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.
 • 8. Zdjęcia mogą być nadsyłane w terminie najpóźniej do dnia 13.09.2021 r. do godziny 23.59. Zdjęcia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 • 9. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 20.09.2021 r., a nagrodzeni uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni o tym elektroniczne.

§ 4 Nagrody

 • 1. Nagrodami w Konkursie są upominki w postaci m.in. bidonów, opasek świetlnych, głośników Bluetooth, parasoli, toreb ufundowane przez Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie (70-540) przy ul. Korsarzy 34, NIP:851-28-71-498, REGON: 811-68-38-76.
 • 2. Odbiór Nagrody odbędzie się po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem Konkursu lub pocztą tradycyjną na adres wskazany w korespondencji.
 • 3. Wysyłka Nagrody będzie możliwa po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • 4. Uczestnik nie może żądać od Organizatora zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 • 5. Uczestnik nie może przed odebraniem od Organizatora Nagrody przenieść do niej prawa na osobę trzecią.
 • 6. Uczestnik może zrzec się prawa do Nagrody.

§5 Reklamacje

 • 1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące sposobu przebiegu Konkursu Uczestnicy mogą składać najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres: Fundacja Szczeciński Klub Rowerowy Gryfus, ul. Szczerbcowa 1/U18, 70-503 Szczecin. Reklamacje powinny zawierać oznaczenie Uczestnika – jego imię i nazwisko, adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • 2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 28 dni od dnia zakończenia Konkursu.
 • 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 21 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 • 4. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na podany w zgłoszeniu reklamacyjnym adres w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 • 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępne będą przez cały czas trwania Konkursu oraz przez okres nie krótszy niż 28 dni po jego zakończeniu na stronie internetowej https://www.facebook.com/gryfu.szczecin a także w siedzibie Organizatora.
 • 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z uczestnictwa w Konkursie osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem lub sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.
 • 3. Organizator oświadcza, że wynik Konkursu nie jest uzależniony od przypadku, Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 • 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w regulaminie, w trakcie trwania Konkursu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.